TADER AMAÇ KAPSAM/ AİM AND SCOPE

Amaç
Tefsir Araştırmaları Dergisi (e-ISSN: 2587-0882), 2017 yılında yayımlanmaya başlayan hakemli bir dergidir. Tefsir Araştırmaları Dergisi, Uluslararası hakemli bir e-dergidir. Tefsir Araştırmaları Dergisi, yenilikçi bilimsel araştırmaları ve bilgi birikimini yayma amacına sahiptir. Bu itibarla üst düzey ilmi nitelikteki çalışmaların yayımlandığı uluslararası süreli bir yayın organıdır TADER’in hedef kitlesi dergimizin ilgi alanına giren tüm okuyuculardır. Tefsir Araştırmaları Dergisi, 30 Nisan ve 30 Ekim aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanır. Tefsir Araştırmaları Dergisinde yayımlanan çalışmaların telif hakları yazarlarına aittir. Tefsir Araştırmaları Dergisi; açık erişimli, gayrı ticari bilimsel yayıncılığı benimsemiştir. Tefsir Araştırmaları Dergisinde yayımlanan makaleler, yazarı tarafından üniversitesinin kurumsal arşivinde, konulu arşivlerde veya istenilen diğer arşivlerde ambargo süresi olmaksızın erişime açılabilir. Yayınlanan tüm makalelere, kalıcı makale tanımlayıcısı olarak DOI atanır (DOI Ön Ek: 10.31121/tader.1033156 ). Tefsir Araştırmaları Dergisi, araştırmacılara ve toplumlara önemli bir katkıda bulunmaktadır. TADER araştırma ve bilimsel gelişmeler arasında köprü kurmaktadır.

Kapsam
Tefsir Araştırmaları Dergisinde tefsir, tefsir tarihi, kuran araştırmaları, kuran tarihi, kıraat, belağat alanıyla ilgili çalışmalara yer verilir. TADER’de Tefsir, Tefsir Tarihi, Kur’an İlimleri ve Kıraat gibi alanlarda özgün araştırma, değerlendirme (makale, kitap, bilimsel toplantı), inceleme, çeviri, bildiri ve röportaj türü çalışmalar yayımlanır. Ayrıca Kur’an ve Tefsir araştırmalarıyla ilgili interdisipliner çalışmalar da değerlendirilir.

KONU KATEGORİSİ
Sosyal Bilimler: Dini Çalışmalar /Kur’an ve Tefsir Araştırmaları
Beşeri Bilimler: Dini Çalışmalar/Tefsir Tarihi; Bilim Tarihi/Tefsir Usulü; Metodoloji, Epistemoloji/ Kur’an ve Tefsir, Anlam, Yorum ve Dini Değeri; Sosyal Bilimler/ Çağdaş Dönem Tefsir Tartışmaları; İnterdisipliner Tefsir Araştırmaları, Multidisipliner Bilimler

Bilim Alanı
Tefsir Tarihi, Tefsir Usulü, Güncel Tefsir Problemleri, Tefsir ve İslami İlimler, Tefsir ve Sosyoloji, Kur’an ve Psikoloji, Tefsir ve Epistemoloji, Kur’an ve Edebiyat, Tefsir ve Eğitim, Kur’an ve Ahlak, Tefsir ve Felsefe, Tefsir ve Sosyal Beşeri Bilimler, Tefsir ve Sağlık Bilimleri, Tefsir ve Fen Bilimleri, Tefsir ve Hukuk, İslam İktisadı, İslam Sanatı, Kur’an ve İnsan, Kur’an ve Toplum

Anahtar Kelimeler
İslam, Tefsir Tarihi, Tefsir Usulü, Kur’an, Kur’an’ı Anlama, Tefsir/Kur’an Problemleri, El Yazmaları, Din ve Kültür, Kültürel Yaşam, Popüler Kültür, İslam İktisadı, İslam Toplumları, İslam Dünyası, İslam Eserleri, İslam Sanatları, Tefsir/ Kur’an ve Kültür, Tefsir/Kur’an ve Medeniyet, Tefsir/Kur’an ve müzik, Tefsir/Kur’an ve Sağlık, Tefsir/Kur’an ve Edebiyat, Tefsir/Kur’an ve Dil, Tefsir/Kur’an ve Tarih, Tefsir/Kur’an Sosyolojisi, Tefsir/Kur’an Psikolojisi, Tefsir/Kur’an Epistemolojisi, Tefsir/Kur’an Felsefesi, Hz. Muhammed, İslam, Arap Toplumu, İslam Toplumu, Tefsir/Kur’an Arkeolojisi, Kültürel Asimilasyon, Kültürel Yaşam, Dini Yaşam, Tefsir/Kur’an ve Halk İnanışları, Tefsir/Kur’an ve Mitoloji, Tefsir/Kur’an ve Bilim, Tefsir/Kur’an ve Akıl.

Yayın Periyodu
Tefsir Araştırmaları Dergisi, 30 Nisan ve 30 Ekim aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanır.

Hedef Kitlesi
TADER’in hedef kitlesi dergimizin ilgi alanına giren tüm okuyuculardır

Telif Hakkı
Tefsir Araştırmaları Dergisinde yayımlanan çalışmaların telif hakları yazarlarına aittir. Yazarlar gönderdikleri fikri eserin, Tefsir Araştırmaları Dergisi tarafından Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı ile yayımlamasına izin verirler.

Ücret Politikası
Tefsir Araştırmaları Dergisinde makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için hiçbir ad altında işleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.

Yayın İlkeleri
• Tefsir Araştırmaları Dergisinde gönderilen makalelerin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış ve yayımına karar verilmemiş olması gerekmektedir.
• Dergiye gönderilen makalelerin hacmi -editör kurulu kararı istisna- kaynakça ve dipnotlarla birlikte 10000 kelimeyi geçmemelidir. Kitap ve sempozyum değerlendirmelerinde 4000 kelime aşılmamalıdır.
• Makalelerin 200-350 kelimelik özet /abstract ile birlikte en az 5 en fazla 7 anahtar kelime içermelidir.
• Metinde Türkçe seçilmiş ve Yazım Denetimi Dil Bilgisi taramasıyla olabilecek imla hatalarında olabildiğince arındırılmış olmalıdır.
• Tefsir Araştırmaları Dergisi, İSNAD Atıf Sistemi‘ni kullanmaktadır. Dergimize gönderilecek makalelerin bu sisteme göre düzenlenmesi gerekmektedir.
• Derginin tüm giderleri Yayıncı tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.
• Gönderilen makaleler; intihal tespit programı tarafından taranarak, intihal içermediği ve daha önce yayımlanmamış olduğu tespit edildikten sonra konuyla ilgili çalışmaları olan en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur.
• Makale Kabul Tarihleri: Nisan İçin: 20 Kasım – 20 Şubat. Ekim için: 20 Mayıs – 20 Ağustos. Makale yoğunluğuna göre tarihlerde değişiklik olabilmektedir.
• Her sayıda toplam çalışma sayısı 20 ile sınırlandırılmıştır. Bir sayıyı aşan çalışmalar sonraki sayıya alınacaktır.

AİM AND SCOPE

Aim
The Journal of Tafsīr Studies (e-ISSN: 2587-0882) is a peer-reviewed journal that started to be published in 2017. The Journal of Tafsīr Studies is an international peer-reviewed e-journal. The Journal of Tafsīr Studies has the aim of disseminating innovative scientific research and knowledge. In this respect, TADER is an international periodical publication where high-level scientific studies are published. TADER’s target audience is all readers who are interested in our journal. The Journal of Tafsīr Studies is published twice a year, on April 30 and October 30. The copyrights of the works published in the Journal of Tafsīr Studies belong to their authors. The Journal of Tafsīr Studies; has adopted open access, non-commercial scientific publishing. Articles published in the Journal of Tafsīr Studies can be made accessible by the author in the institutional archive of his university, in thematic archives or in any other archives without the embargo period. DOI is assigned to all published articles as a permanent article identifier (DOI Prefix: 10.31121/tader.1033156 ). The Journal of Tafsīr Studies makes an important contribution to researchers and societies. TADER builds a bridge between research and scientific developments.

Scope
In the Journal of Tafsīr Studies, studies on tafsīr, history of tafsīr, studies on the Qur’an, history of the Qur’an, recitation and rhetoric are included. In TADER, studies such as original research, review (article, book, scientific meeting), analysis, translation, paper and interview in the fields of Tafsīr, History of Tafsīr, Qur’anic Sciences and Recitation, are published. In addition, interdisciplinary studies on the Qur’an and Tafsīr studies are also evaluated.

SUBJECT CATEGORY
Social Sciences: Religious Studies / Qur’an and Tafsīr Studies
Human Sciences: Religious Studies/History of Tafsīr; History of Science/Methodology of Tafsīr, Epistemology/ Qur’an and Tafsīr, Meaning, Interpretation and Its Religious Value; Social Sciences/ Contemporary Tafsīr Discussions; Interdisciplinary Interpretation Studies, Multidisciplinary Sciences

Scientific Field
History of Tafsīr, Methodology of Tafsīr, Contemporary Tafsīr Problems, Tafsīr and Islamic Sciences, Tafsīr and Sociology, The Qur’an and Psychology, Tafsīr and Epistemology, The Qur’an and Literature, Tafsīr and Education, The Qur’an and Ethics, Tafsīr and Philosophy, Tafsīr and Social Human Sciences, Tafsīr and Health Sciences, Tafsīr and Science, Tafsīr and Law, Islamic Economics, Islamic Art, The Qur’an and Man, The Qur’an and Society

Keywords
Islam, History of Tafsīr, Methodology of Tafsīr, The Quran, Understanding the Qur’an, Problems of Tafsīr /the Quran, Manuscripts, Religion and Culture, Cultural Life, Popular Culture, Islamic Economics, Islamic Societies, Islamic World, Islamic Works, Islamic Arts, Tafsīr / the Quran and Culture, Tafsīr / the Quran and Civilization, Tafsīr / the Quran and music, Tafsīr / the Quran and Health, Tafsīr / the Quran and Literature, Tafsīr / the Quran and Language, Tafsīr / the Qur’an and History, Sociology of Tafsīr / the Qur’an, Psychology of Tafsīr / the Qur’an, Epistemology of Tafsīr / the Qur’an, Philosophy of Tafsīr / the Qur’an, Prophet Muhammad (pbuh), Arab Society, Islamic Society, Archeology of Tafsīr/the Qur’an, Cultural Assimilation, Cultural Life, Religious Life, Tafsīr/the Qur’an and Folk Beliefs, Tafsīr/the Qur’an and Mythology, Tafsīr/the Qur’an and Science , Tafsīr/the Quran and Reason.

Publishing Period
The Journal of Tafsīr Studies is published twice a year, on April 30 and October 30.

Target Audience
TADER’s target audience is all readers who are interested in our journal.

Copyright
The copyrights of the works published in the Journal of Tafsīr Studies belong to their authors. The authors allow the intellectual work they sent to be published by the Journal of Tafsīr Studies under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) license.

Wage Policy
The publication of articles and the execution of article processes in the Journal of Tafsīr Studies are free of charge. No processing fee or submission fee is charged for articles submitted to the journal or accepted for publication.

Publication Principles
• The articles submitted in the Journal of Tafsīr Studies must not have been published anywhere before and have not been decided to be published.
• The articles sent to the journal -with the exception of the decision of the editorial board- must not exceed 10000 words together with the bibliography and footnotes. 4000 words must not be exceeded in book and symposium reviews.
• Articles must contain at least 5 and at most 7 keywords together with a 200-350-word abstract.
• The text must be selected in Turkish, and it must be free of spelling errors as possible by Spelling Grammar scanning.
• The Journal of Tafsīr Studies uses the ISNAD Citation System. The articles to be sent to our journal must be arranged according to this system.
• All expenses of the journal are covered by the publisher. The publication of articles and the execution of article processes in the journal are free of charge. No processing fee or submission fee is charged for articles submitted to the journal or accepted for publication.
• Submitted articles; after being scanned by the plagiarism detection program and determined that it does not contain plagiarism and has not been published before, it is subjected to double-blind peer-review evaluation by at least two referees who have studies on the subject.
• Article Acceptance Dates: For April: 20 November – 20 February. For October: 20 May – 20 August. The dates may change depending on the multitude of the articles.
• The total number of studies in each issue is limited to 20. The works exceeding one issue will be taken to the next issue.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s